نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

طراحی پوستر کتابخانه

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

طراحی پوستر کتابخانه

چاپ پوستر و تراکت

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر 100*70

چاپ پوستر و تراکت

پوستر طراحی لباس

چاپ پوستر 100*70

طراحی پوستر معماری

پوستر طراحی لباس

چاپ پوستر تبلیغاتی

طراحی پوستر معماری

قیمت چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر تبلیغاتی

طراحی پوستر های تبلیغاتی

قیمت چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر عکس

طراحی پوستر های تبلیغاتی

طراحی پوستر کنگره

چاپ پوستر عکس

چاپ پوستر a1

طراحی پوستر کنگره

طراحی پوستر لامپ

چاپ پوستر a1

قیمت چاپ پوستر 100*70

طراحی پوستر لامپ

طراحی پوستر انتخاباتی

قیمت چاپ پوستر 100*70

طراحی پوستر تئاتر

طراحی پوستر انتخاباتی

طراحی پوستر موبایل

طراحی پوستر تئاتر

قیمت چاپ پوستر گلاسه

طراحی پوستر موبایل

سفارش چاپ پوستر

قیمت چاپ پوستر گلاسه

طراحی و چاپ پوستر

سفارش چاپ پوستر

پوستر محرم

طراحی و چاپ پوستر

پوستر کتاب

پوستر محرم

چاپ پوستر کاغذی

پوستر کتاب

پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر کاغذی

چاپ پوستر

پوستر تبلیغاتی

طراحی پوستر گرافیکی

چاپ پوستر

طراحی پوستر و لوگو

طراحی پوستر گرافیکی

طراحی پوستر انتخابات

طراحی پوستر و لوگو

هزینه چاپ پوستر رنگی

طراحی پوستر انتخابات

هزینه طراحی پوستر

هزینه چاپ پوستر رنگی