نمایش منو

تراکت

فرم های عمومی گلاسه 170 گرمی – تحویل ۷ روزکاری

سایزتیراژیک رودورو
29 * 20 A4 تراکت2000205,000260,000
20 * 14.5 A5 تراکت2000110,000140,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت200068,00075,000
29 * 20 A4 تراکت4000320,000380,000
20 * 14.5 A5 تراکت4000170,000198,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت400090,000105,000

فرم های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرمی – تحویل ۷ روزکاری

سایزتیراژیک رودورو
29 * 20 A4 تراکت1000135,000175,000
20 * 14.5 A5 تراکت100095,000110,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت100048,000 52,000
29 * 20 A4 تراکت2000185,000220,000
20 * 14.5 A5 تراکت2000115,000135,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت200075,00085,000
29 * 20 A4 تراکت5000295,000330,000
20 * 14.5 A5 تراکت5000205,000230,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت5000115,000135,000

فرم های عمومی تحریر 100 گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز تیراژ یک رو دورو
A4 سایز واقعی 1000 160,000 220,000
A5 سایز واقعی 1000 105,000 145,000

فرم های عمومی تحریر ۸۰ گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز تیراژ یک رو دورو
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 1000 130,000 170,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 1000 90,000 105,000
14.5 * 10.5 A6 تراکت 1000 44,000 50,000
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 2000 170,000 210,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 2000 105,000 130,000
14.5 * 10.5 A6 سایز واقعی 2000 70,000 80,000
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 5000 285,000 320,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 5000 175,000 210,000
29 * 20 A4 تراکت 5000 260,000 295,000
20 * 14.5 A5 تراکت 5000 150,000 190,000
14.5 * 10.5 A6 تراکت 5000 105,000 120,000

فرم های عمومی کتان ۱۲۰ گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز تیراژ یک رو دورو
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 1000 230,000 260,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 1000 150,000 170,000

فرم عمومی گلاسه ۱۳۵ گرم و تحریر ۸۰ گرم فوری

سایز تیراژ یک رو دورو
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21 2000 190,000 240,000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5 2000 130,000 160,000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5 2000 90,000 100,000
گلاسه - تراکت A4 29*20 2000 220,000 260,000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5 2000 140,000 180,000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10 2000 90,000 105,000
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21 1000 160,000 210,000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5 1000 120,000 145,000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5 1000 45,000 55,000
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21 5000 315,000 360,000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5 5000 205,000 250,000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5 5000 135,000 160,000
گلاسه - تراکت A4 29*20 1000 165,000 215,000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5 1000 125,000 150,000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10 1000 65,000 79,000
گلاسه - تراکت A4 29*20 5000 325,000 370,000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5 5000 235,000 270,000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10 5000 145,000 175,000

فرم عمومی گلاسه 120 گرم فوری

سایز تیراژ یک رو دورو
گلاسه 120 گرم 28*20 5000 285,000 320,000
گلاسه 1220 گرم 20*14 5000 145,000 165,000
گلاسه 120 گرم 14*10 5000 82,000 87,000

A3 یکرو – تحویل ۵ روزکاری

جنس کار تیراژ قیمت
تحریر ۸۰ گرم 1000 عدد 240,000
تحریر ۸۰ گرم 2000 عدد 330,000
گلاسه ۱۳۵ گرم 1000 عدد 250,000
گلاسه ۱۳۵ گرم 2000 عدد 360,000

A3 دورو – تحویل ۳ روزکاری

جنس کار تیراژ قیمت
تحریر ۸۰ گرم 1000 عدد 310,000
تحریر ۸۰ گرم 2000 عدد 370,000
گلاسه ۱۳۵ گرم 1000 عدد 385,000
گلاسه ۱۳۵ گرم 2000 عدد 520,000

تحریر 80 گرمی b5,b4

جنس کار تیراژ یکرو دورو
سایز واقعی B4 24*34 1000 عدد 84,000 تومان 136,000 تومان
سایز واقعی B4 24*34 2000 عدد 108,000 تومان 160,000 تومان
سایز واقعی B4 24*34 5000 عدد 192,000 تومان 258,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 1000 عدد 42,000 تومان 68,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 2000 عدد 54,000 تومان 80,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 5000 عدد 96,000 تومان 129,000 تومان

تحریر 135 گرمی b5,b4

جنس کار تیراژ یکرو دورو
سایز واقعی B4 24*34 1000 عدد 102,000 تومان 154,000 تومان
سایز واقعی B4 24*34 2000 عدد 144,000 تومان 196,000 تومان
سایز واقعی B4 24*34 5000 عدد 280,000 تومان 346,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 1000 عدد 51,000 تومان 77,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 2000 عدد 72,000 تومان 98,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 5000 عدد 140,000 تومان 173,000 تومان

تراکت 6 ساعته 1000 عددی

جنس کار تیراژ یکرو دورو
تراکت تحریر 80 گرم 20*29 1000 عدد 125,000 تومان 160,000 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 20*29 2000 275,000  

فرم های عمومی گلاسه 170 گرمی – تحویل ۷ روزکاری

سایزتیراژیک رودورو
29 * 20 A4 تراکت2000205,000260,000
20 * 14.5 A5 تراکت2000110,000140,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت200068,00075,000
29 * 20 A4 تراکت4000320,000380,000
20 * 14.5 A5 تراکت4000170,000198,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت400090,000105,000

فرم های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرمی – تحویل ۷ روزکاری

سایزتیراژیک رودورو
29 * 20 A4 تراکت1000135,000175,000
20 * 14.5 A5 تراکت100095,000110,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت100048,000 52,000
29 * 20 A4 تراکت2000185,000220,000
20 * 14.5 A5 تراکت2000115,000135,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت200075,00085,000
29 * 20 A4 تراکت5000295,000330,000
20 * 14.5 A5 تراکت5000205,000230,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت5000115,000135,000

فرم های عمومی تحریر 100 گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز تیراژ یک رو دورو
A4 سایز واقعی 1000 160,000 220,000
A5 سایز واقعی 1000 105,000 145,000

فرم های عمومی تحریر ۸۰ گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز تیراژ یک رو دورو
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 1000 130,000 170,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 1000 90,000 105,000
14.5 * 10.5 A6 تراکت 1000 44,000 50,000
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 2000 170,000 210,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 2000 105,000 130,000
14.5 * 10.5 A6 سایز واقعی 2000 70,000 80,000
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 5000 285,000 320,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 5000 175,000 210,000
29 * 20 A4 تراکت 5000 260,000 295,000
20 * 14.5 A5 تراکت 5000 150,000 190,000
14.5 * 10.5 A6 تراکت 5000 105,000 120,000

فرم های عمومی کتان ۱۲۰ گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز تیراژ یک رو دورو
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 1000 230,000 260,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 1000 150,000 170,000

فرم عمومی گلاسه ۱۳۵ گرم و تحریر ۸۰ گرم فوری

سایز تیراژ یک رو دورو
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21 2000 190,000 240,000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5 2000 130,000 160,000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5 2000 90,000 100,000
گلاسه - تراکت A4 29*20 2000 220,000 260,000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5 2000 140,000 180,000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10 2000 90,000 105,000
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21 1000 160,000 210,000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5 1000 120,000 145,000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5 1000 45,000 55,000
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21 5000 315,000 360,000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5 5000 205,000 250,000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5 5000 135,000 160,000
گلاسه - تراکت A4 29*20 1000 165,000 215,000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5 1000 125,000 150,000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10 1000 65,000 79,000
گلاسه - تراکت A4 29*20 5000 325,000 370,000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5 5000 235,000 270,000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10 5000 145,000 175,000

فرم عمومی گلاسه 120 گرم فوری

سایز تیراژ یک رو دورو
گلاسه 120 گرم 28*20 5000 285,000 320,000
گلاسه 1220 گرم 20*14 5000 145,000 165,000
گلاسه 120 گرم 14*10 5000 82,000 87,000

A3 یکرو – تحویل ۵ روزکاری

جنس کار تیراژ قیمت
تحریر ۸۰ گرم 1000 عدد 240,000
تحریر ۸۰ گرم 2000 عدد 330,000
گلاسه ۱۳۵ گرم 1000 عدد 250,000
گلاسه ۱۳۵ گرم 2000 عدد 360,000

A3 دورو – تحویل ۳ روزکاری

جنس کار تیراژ قیمت
تحریر ۸۰ گرم 1000 عدد 310,000
تحریر ۸۰ گرم 2000 عدد 370,000
گلاسه ۱۳۵ گرم 1000 عدد 385,000
گلاسه ۱۳۵ گرم 2000 عدد 520,000

تحریر 80 گرمی b5,b4

جنس کار تیراژ یکرو دورو
سایز واقعی B4 24*34 1000 عدد 84,000 تومان 136,000 تومان
سایز واقعی B4 24*34 2000 عدد 108,000 تومان 160,000 تومان
سایز واقعی B4 24*34 5000 عدد 192,000 تومان 258,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 1000 عدد 42,000 تومان 68,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 2000 عدد 54,000 تومان 80,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 5000 عدد 96,000 تومان 129,000 تومان

تحریر 135 گرمی b5,b4

جنس کار تیراژ یکرو دورو
سایز واقعی B4 24*34 1000 عدد 102,000 تومان 154,000 تومان
سایز واقعی B4 24*34 2000 عدد 144,000 تومان 196,000 تومان
سایز واقعی B4 24*34 5000 عدد 280,000 تومان 346,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 1000 عدد 51,000 تومان 77,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 2000 عدد 72,000 تومان 98,000 تومان
سایز واقعی B5 17*24 5000 عدد 140,000 تومان 173,000 تومان

تراکت 6 ساعته 1000 عددی

جنس کار تیراژ یکرو دورو
تراکت تحریر 80 گرم 20*29 1000 عدد 125,000 تومان 160,000 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 20*29 2000 275,000  

مطالب مشابه:


X

تراکت محرم

طراحی تراکت

تراکت محرم

قیمت چاپ تراکت تبلیغاتی

طراحی تراکت

تراکت آرایشگاه

قیمت چاپ تراکت تبلیغاتی

تراکت چیست

تراکت آرایشگاه

تراکت آرایشگاه زنانه

تراکت چیست

چاپ تراکت و کاتالوگ

تراکت آرایشگاه زنانه

چاپ تراکت و بروشور

چاپ تراکت و کاتالوگ

تراکت فست فود

چاپ تراکت و بروشور

چاپ بروشور و تراکت

تراکت فست فود

تراکت رنگی

چاپ بروشور و تراکت

هزینه چاپ تراکت

تراکت رنگی

چاپ تراکت و بروشور

هزینه چاپ تراکت

چاپ تراکت و بروشور

چاپ تراکت و بروشور

چاپ تراکت تهران

چاپ تراکت و بروشور

محاسبه آنلاین قیمت تراکت و برشور

چاپ تراکت تهران

چاپ تراکت ارزان در تهران

محاسبه آنلاین قیمت تراکت و برشور

چاپ تراکت ارزان

چاپ تراکت ارزان در تهران

تراکت لایه باز

چاپ تراکت ارزان

طراحی و چاپ تراکت

تراکت لایه باز

چاپ پوستر و تراکت

طراحی و چاپ تراکت

نمونه تراکت

چاپ پوستر و تراکت

تراکت

نمونه تراکت

چاپ تراکت

تراکت

تراکت تبلیغاتی

چاپ تراکت

چاپ تراکت لیبل

تراکت تبلیغاتی

طراحی تراکت تبلیغاتی

چاپ تراکت لیبل

چاپ تراکت تبلیغاتی

طراحی تراکت تبلیغاتی

چاپ تراکت گلاسه تهران

چاپ تراکت تبلیغاتی

نمونه تراکت تبلیغاتی

چاپ تراکت گلاسه تهران