صفحات داخلی سررسید پالتویی ۱۴۰۲

سررسید پالتویی صفحات داخلی سررسید پالتویی(خبرنگاران) ۱۴۰۲ در ابعاد ۱۲ * ۱۷ طراحی و تولید می شود .سررسید های پالتویی به دلیل اندازه کوچک و قابلیت حمل در جیب محبوب شده اند .نام قطع آن هم با توجه به همین ویژگی انتخاب شده است .صفحات داخلی سررسید پالتویی ۱۴۰۲ برای بعضی از مشاغل مثل خبرنگاران …

صفحات داخلی سررسید پالتویی ۱۴۰۲ ادامه »