بازدید غرفه داران همکار در ۲۸ مین نمایشگاه بین االمللی چاپ و بسته بندی