دفترچه یادداشت چرمی

دفتر یادداشت چرمی پارت

دفترچه یادداشت های چرمی پارت دفتر یادداشت چرمی، به نوعی از دفترچه یادداشت که در ساخت جلد آن از روکش چرمی استفاده شده است، اطلاق می شود. در انتخاب دفترچه یادداشت عنوان چرمی بودن یک عنوان کلی است زیرا که چرم استفاده شده در تولید دفترچه یادداشت بسیار حائز اهمیت است. چرم هایی که در …

دفتر یادداشت چرمی پارت ادامه »