دریافت هدیه ۳۰۰ هزار تومانی 
نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته.